When awakening from a dream last night

昨夜梦醒时                                      Zuóyè mèng xǐng shí                            李翊君 Lǐyìjūn
Reff
记得昨夜 醺醺酒醉                         Jìde zuóyè xūn xūn jiǔ zuì
只记得泪双垂                                  Zhǐ jìde lèi shuāng chui
一路上模模糊糊街灯明灭              Yī lùshàng mómóhúhú jiēdēng míngmiè
不知喝了多少杯                              Bùzhī hēle duōshǎo bēi lèi
泪双垂到底是为了谁                      Shuāng chuí dàodǐ shì wèile shuí
又为谁夜半不归 闲了鸳鸯被 #      Yòu wèi shuí yèbàn bù guī xiánle yuānyāng bèi
记得昨夜 蓦然惊觉                         Jìde zuóyè mòrán jīng jué
不知道为了谁                                  Bù zhīdào wèile shuí
一夜里梦来梦去无头无尾              Yīyè lǐ mèng lái mèng qù wú tóu wú wěi
窗里窗外漆漆黑                              Chuāng lǐ chuāngwài qī qīhēi
无情风对我冷冷的吹                      Wúqíng fēng duì wǒ lěng lěng de chuī
有谁来梦中相会                              Yǒu shuí lái mèng zhōng xiāng huì
夜夜不能睡                                      Yè yè bùnéng shuì
Repeat Reff

When awakening from a dream last night                                                              Lǐyìjūn 
Reff
Still remember last night, totter drunk
Just remember tears dual hang down
Along the way the street lights flicker
Do not know how many glasses already drinking
Tears fall actually for whom
Also for whom up half the night did not go home
Couples mattress be idle now #
Remember last night, suddenly aware
Do not know for whom
All night repeatedly dream there was no initial and no end
Inside and outside windows all pitch-dark
Heartless wind blowing with cold to me
Was anyone come in dream to met
Every night can not sleep
Repeat Reff


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...