Wine already wake and dreams has been defects

酒醒夢已殘     Jiǔ xǐng mèng yǐ cán                                         林淑容 Línshūróng
作詞: 莊 奴      Zuòcí: Zhuāng nú
作曲: 翁清溪   zuòqǔ: Wēngqīngxī
演唱: 林淑容   (Anna Lin)

我倆何必苦纏綿 何必苦纏綿          wǒ liǎ hébì kǔ chánmián hébì kǔ chánmián
酒兒已醒夢兒已殘 默默淚連連      jiǔ er yǐ xǐng mèng er yǐ cán mòmò lèi liánlián
情和愛倆相情願 你我都不欠          qíng hé ài liǎ xiāng qíngyuàn nǐ wǒ dū bù qiàn
沒有恨沒有怨 只怪緣份淺              méiyǒu hèn méiyǒu yuàn zhǐ guài yuán fèn qiǎn
我倆痛苦在心田 痛苦在心田          wǒ liǎ tòngkǔ zài xīntián tòngkǔ zài xīntián
星兒已去月兒已遠 離別在眼前      xīng er yǐ qù yuè er yǐ yuǎnlí bié zài yǎnqián
休怪我無情無義 我有口難言          xiū guàiwǒ wúqíng wú yì wǒ yǒu kǒu nán yán
不願分 不願離 但願再相見             bù yuàn fēn bù yuàn lí dàn yuàn zài xiāng jiàn

Wine already wake and dreams has been defects               林淑容 Línshūróng
Lyrik           : Zhuang Nu
Composer: Wēngqīngxī

For what we both must be lingering hard
Wine was already wake, the dream has been defects
Silently tears continue
Love and romance was mutual willingness, you and me each other are not owe
No hate, no complaints, only regret the fate shallow
We both suffering in the hearts
Star has gone, moon has been far
Farewell in the moment
Don’t blame me ruthless or unfeeling
There is mouth unspeakable
Do not want apart , do not want to go, hopefully see you again

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...