Bell of camel dream

夢駝鈴 Mèng tuólíng                                                                            費玉清 Fèiyùqīng
作詞:小軒 作曲:譚健常 編曲:陳志遠
攀登高峰望故鄉                 Pāndēng gāofēng wàng gùxiāng
黃沙萬里長                         Huáng shā wànlǐ cháng
何處傳來駝鈴聲                 Hé chù chuán lái tuó língshēng
聲聲敲心坎                         Shēng shēng qiāo xīnkǎn
盼望踏上思念路                 Pànwàng tà shàng sīniàn lù
飛縱千里山                         Fēi zòng qiānlǐ shān
天邊歸雁披殘霞                 Tiānbiān guī yàn pī cán xiá
鄉關在何方                         Xiāng guān zài héfāng
黃沙吹不去映在                 Huáng shā chuī bù qù yìng zài
歷史的血痕                         Lìshǐ de xuèhén
風沙揮不去蒼白                 Fēngshā huī bù qù cāngbái
海棠血淚                             Hǎitáng xuèlèi
黃沙吹老了歲月                 Háng shā chuī lǎole suì yue
吹不老我的思念                 Chuī bùlǎo wǒ de si nian
曾經多少個今夜               Céngjīng duōshǎo ge jinye
夢迴秦關                             Mèng huí qín guān

Bell of camel’s dream                                                                                     Fèiyùqīng
Climbing high hill gazed to home
Yellow sand was ten thousands of kilo-meters long
Where came the sound of camel’s bell
Every sound rebuked hearts
Hoping start the longing journey, flying passes thousands of kilo-meters mountain
flying home’s anser (geese) on the sky was covered by incomplete afterglow
Xiang guan located at where
Yellow sand can not blow away blood trace which reflected in history
Sand storms can not get rid of pale begonia blood tears
Yellow sand already blowing  age be old, can not blow be old my homesickness
Ever how much this night, dreaming back to the Qing-guan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...