Chines Songs

青藏高原 Qīngzàng gāoyuán                        Qinghai-Tibet Plateau
小河淌水 xiǎohé tǎng shuǐ
血染的風采 xuè rǎn de fēngcǎi
我的祖国 wǒ de zǔguó
誰不說俺家鄉好 shuí bù shuō ǎn jiāxiāng hǎo
绣荷包 xiù hébāo
让我们荡起双桨 ràng wǒmen dàng qǐ shuāng jiǎng
天路 Tiān lù
青海湖 Qīnghǎi hú
光明使者 Guāngmíng shǐzhě
大海啊故鄉 Dàhǎi a gùxiāng
Loading...