Hopefully the people eternal lasting

【邓丽君】但愿人长久(水调歌头)

明月幾時有 把酒問青天         Míngyuè jǐshí yǒu bǎjiǔ wèn qīngtiān
不知天上宮闕 今夕是何年     bùzhī tiānshàng gōngjué jīnxī shì hé nián
我欲乘風歸去 唯恐瓊樓玉宇 wǒ yù chéng fēng guī qù wéikǒng qióng lóu yùyǔ
 高處不勝寒 起舞弄清影      gāo chù bùshèng hán qǐwǔ nòng qīng yǐng
何似在人間 轉朱閣               héshì zài rénjiān zhuǎn zhū gé
低綺戶 照無眠 不應有恨      dī qǐ hù zhào wúmián bù yìng yǒu hèn
何事長向別時圓 別時圓         hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán bié shí yuán
人有悲歡離合 月有陰晴圓缺 rén yǒu bēihuānlíhé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
此事古難全                            cǐ shì gǔ nán quán
但願人長久 千里共嬋娟         dàn yuàn rén chángjiǔ qiānlǐ gòng chánjuān

Hopefully the people eternal lasting                                                                          
When there is a full moon? Hold the wine glasses asks sunny sky
Do not know the sky palace, what year tonight is
I want ride the wind  to home
Afraid the king’s house Universe
High places can not stand the cold, began dancing shadow play
Why is similar as human world turning red attic
Low occupants, it still does not sleep, there should be no hatred
What problems leads straight othertime round, another  time round
People there are ups and downs, gathering, parted,
moon there is bright overcast, round and disability

This matter never perfect from ancient
Hopefully the people eternal lasting, thousands of miles still together under the same moon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...