Kamus bahasa indonesia-Tionghua: A~Ad

Kamus bahasa indonesia-Mandarin. Kamus bahasa indonesia-Tionghua. Kamus-Mandarin. Kamus indonesia-Tionghua. Kamus indonesia-Mandarin. Kamus indonesia-China.

Ab
aba aba 口令 Kǒulìng
abad 世纪 Shìjì 
abadi 永恒 yǒnghéng
abai 疏忽 Shūhū, diabaikan 无视 wúshì,mengabaikan 不理 bù lǐ
terabaikan 被忽略 bèi hūlüè
abal abal 劣货 liè huò 劣质的 Lièzhì de
abang 兄 xiōng
abjad 字母 zìmǔ
abnormal 异常 Yìcháng, 不正常 bù zhèngcháng, 反常 fǎncháng, 失常 shīcháng
abdi 服役,效劳。Fúyì, xiàoláo, pengabdian 奉献 fèngxiàn

ABG (豆蔻之年之)少男少女 Dòukòu zhī nián zhī shàonán shàonǚ
abodemen 定期 Dìngqí
abon 肉丝 ròu sī
aborijin [ 某个地区种族的] 原住民 yuán zhùmín
aborsi 堕胎 Duòtāi, menggugurkan kandungan 打胎 dǎtāi
abortus / keguguran 流产 liúchǎn
abrasi 磨耗 móhào , 磨损 mósǔn,磨蝕 móshí
abrasif 研磨性 yánmó xìng
absah 有效 yǒuxiào, 合法 héfǎ
absen 缺席 quēxí
absensi 出勤率 chūqín lǜ, Daftar absen 出勤表,mesin absensi 考勤机, kartu absensi 考勤卡, absensi sidik jari 指纹考勤
absolut 绝对 juéduì
absorbsi 吸收 xīshōu
abstain 弃权 qìquán
abstrak 抽象 Chōuxiàng
absurd 荒唐 huāngtáng, 荒诞 huāngdàn, 荒谬的 huāngmiù de
abu 灰 huī
abu abu 灰色 huīsè Daerah abu-abu 灰色地带 huīsè dìdài
abuse 濫用 lànyòng

Ac
acar 腌菜 yān cài
acara 节目 jiémù
acak 乱/不照顺序 Luàn / bù zhào shùnxù
acak-acak 凌乱 Língluàn
acapkali chángcháng 多次 Duō cì, 经常 jīngcháng 常常 chángcháng , 频繁 pínfán
acetat 醋酸盐 cù suān yán
acian 筛料 shāi liào
acu 对准 duì zhǔn, 瞄准 miáozhǔn,mengacu 指
acuan 参照 cānzhào
acuh 在意 zàiyì, 在乎 zàihū, acuh tak acuh 爱理不理 ài lǐ bù lǐ
acung 竖 shù mengacungkan 竖起 shù qǐ

Ad
ada 有 Yǒu
mengada ada 无中生有 wúzhōngshēngyǒu
adab 文明 lǐmào
adakah 有[吗?] yǒu ma?
Adakala 有时,偶尔 Yǒushí, ǒu’ěr
adalah 是 shì
adam 亚当 yàdāng
adaptasi 容纳 Róngnà,适应 Shìyìng
adapun 所谓 Suǒwèi 如所[述]之…Rú suǒ [shù] zhī
adat 习俗 xísú
ade = adik
addendum [法律文件的] 附录,增补 Fùlù zēngbǔ
adem 凉快 Liángkuai
adengan [ 戏中之 ] 镜头
adidaya 超级 (大国) chāojí (dàguó)
adik 弟弟 dìdì
adil 公平 gōngpíng, 公正 gōngzhèng
adinda 弟 dì,小弟 xiao di [文章里更亲蜜的称呼]

admin, administrasi 行政 xíngzhèng
admiral 海军上将 hǎijūn shàng jiàng
adonan 面团 miàntuán
adop 采纳, 采用 cǎinà, cǎiyòng
adopsi 收养 Shōuyǎng, 领养 Lǐngyǎng
adu 比 Bǐ , 斗 dòu
adu domba 挑拨离间 tiǎo bō lí jiàn
adu mulut 斗嘴 dòuzuǐ
adu tangkas 斗技 dòu jì
adu otak 斗智 dòuzhì
adu otot 蛮斗 mán dòu
aduh 哎哟 āiyō
aduhai 何等惊人的 héděng jīngrén de
aduk 搅拌 jiǎobàn
adukan 搅拌具 Jiǎobàn jù
advertising 广告 guǎnggào
advis 忠告, 劝告 Zhōnggào quàngào
advokat 律师 lǜshī

Kamus bahasa indonesia-Tionghua.  
Kamus bahasa indonesia-Mandarin

Related Posts

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Ne

Kamus Indonesia-Mandarin :Na

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin :Mu

Kamus bahasa Indonesia -Mandarin: Mi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Loading...