Orchid Flower

蘭 花草                                                                                                                      銀霞 –
作詞:胡適,作曲:陳賢德 & 張弼          Zuòcí: Húshì, zuòqǔ: Chén xiándé& zhāng bì

我從山中來,帶著蘭花草;    Wǒ cóng shānzhōng lái, dàizhe lán huācǎo;
種在小園中,希望花開早。   Zhǒng zài xiǎoyuán zhōng, xīwàng huā kāi zǎo.
一日看三回,看得花時過;    Yī rì kàn sān huí, kàn de huā shíguò;
蘭花卻依然,苞也無一個。   Lánhuā què yīrán, bāo yě wú yīgè.
轉見秋天到,移蘭入暖房;    Zhuǎn jiàn qiūtiān dào, yí lán rù nuǎnfáng;
朝朝頻顧惜,夜夜不相忘。   Zhāo zhāo pín gùxī, yè yè bù xiāng wàng.
期待春花開,能將宿願償;    Qídài chūnhuā kāi, néng jiāng sùyuàn cháng;
滿庭花簇簇,添得許多香。   Mǎn tíng huā cù cù, tiān de xǔduō xiāng.

Orchid Flower                                                                                                       Yinxia –
Lyrik: Hushi, Composer: Chen Zhang xiándé & BI
I come from the mountains, bringing with orchids
Planted in a small garden in the hope it can quickly blossom
Three times a day to see it,  up to visit flower time elapsed
Orchid still, yet no one bud .
It seems that autumn has arrived, move it to the conservatory
Every morning repetitive attention and affection, unforgettable in night
Waiting and hoping flowers bloom in the spring, can fulfill the desire.
Where the room is filled with flowers, adding many fragrant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...