Piece by piece autumn’s poem

秋詩篇篇 Qiū shīpiān piān                                                                               銀霞 -yín xiá
深秋楓又紅 秋去留殘夢                 Shēnqiū fēng yòu hóng qiū qù liú cán mèng
我心付諸於流水  恰似落葉飄零    Wǒ xīn fù zhū yú liúshuǐ Qiàsì luòyè piāolíng
轉眼之間白雪遮晴空                      Zhuǎnyǎn zhī jiān báixuě zhē qíngkōng
寒風襲嚴冬 莫待櫻花盛開春來Hánfēng xí yándōng Mò dài yīnghuā shèngkāi chūn lái
也踏雪尋芳蹤  白雪遮晴空            Yě tà xuě xún fāng zōng Báixuě zhē qíngkōng

Piece by piece autumn’s poem                                                                            Yinxia
Late autumn maple red again, autumn leaving disabilities dream
My heart is lost in the water flow exactly like lonely leaf falling
An Instant white snow covered the bright sky
Cold wind raided winter
Don’t wait cherry growing blossoms in spring season
Also treading the snow to search for tracks
Bright white snow covered the sky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...