The horizon songstress

天涯歌女Tiānyá gēnǚ                                                                                  刘紫玲 liúzǐlíng
天涯呀海角 觅呀觅知音                     Tiānyá ya hǎi jiǎo mì ya mì zhīyīn
小妹妹唱歌郎奏琴                              Xiǎo mèimei chànggē láng zòu qín
郎呀咱们俩是一条心                          láng ya zánmen liǎ shì yītiáoxīn
爱呀爱呀郎呀 咱们俩是一条心         Ài ya ài ya láng ya zánmen liǎ shì yītiáoxīn
家山呀北望 泪呀泪沾襟                     Jiāshān ya běi wàng lèi ya lèi zhān jīn
小妹妹想郎直到今                              Xiǎo mèimei xiǎng láng zhídào jīn
郎呀患难之交恩爱深                         láng ya huànnàn zhī jiāo ēn’ài shēn
爱呀爱呀郎呀 患难之交恩爱深         Ài ya ài ya láng ya huànnàn zhī jiāo ēn’ài shēn
人生呀谁不 惜呀惜青春                     Rénshēng ya shuí bùxī ya xī qīngchūn
 小妹妹似线郎似针                             Xiǎo mèimei shì xiàn láng shì zhēn
郎呀穿在一起不离分                          Láng ya chuān zài yīqǐ bùlí fēn
爱呀爱呀郎呀 穿在一起不离分         Ài ya ài ya láng ya chuān zài yīqǐ bùlí fēn

The horizon songstress                                                                                     liúzǐlíng
End of the world , sea corner,  looking for an understanding guy
Sister singing while brother strumming the guitar
Brother, both of us are of one heart
Love oh love, my brother, both of us are of one heart
Mountain hometown, look to north.
Tears oh tears running down to lapel
Little sister thought darling until now
Darling, relationship in adversity, love was so deep
Human life, who was not cherish youth age
Little sister like a thread while darling was like the needle,
Oh,Cross together with darling no parting
Love oh love, Cross together with darling no parting

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...